Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerkrachten.

De medezeggenschapsraad krijgt direct te maken met het schoolbestuur van de school. Dit is voor onze school Stichting Morgenwijzer, waaronder 23 openbare scholen in de omgeving vallen.
In de MR wordt gesproken over zaken die voor de school belangrijk zijn en ook wordt instemming c.q. advies gegeven aan het schoolbestuur over bijvoorbeeld: het schoolwerkplan, de schoolgids, het vakantierooster, de begroting en de huisvesting.
Er wordt ongeveer 6x per jaar (’s avonds) vergaderd.
Voor de Rijnschans bestaat de medezeggenschapsraad uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

Heeft u vragen of opmerkingen over allerhande zaken die u voor de school belangrijk vindt en die u graag centraal aan de orde zou willen stellen, neem dan contact op met één van de leden van de MR of via ons emailadres mr.rijnschans@morgenwijzer.nl 

De oudergeleding wordt nu gevormd door:
Joris Weekhout
Gemma Beij
 

De personeelsgeleding bestaat uit:
Renée Engelsman
Pien Zaanen